0
Menu ×
  • Vaste lage bezorgkosten van 29,95
  • Eigen bezorg- en montagedienst
  • Fysieke winkels

Garantie

Onze garanties zijn in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). CBW-erkende woonwinkels bieden meer zekerheid dan andere woonwinkels. CBW-erkende woonwinkels hanteren een erkenningsregeling met drie garanties:

 

Tenminste 3 jaar garantie op je aankoop
Extra productgarantie.
Onpartijdige klachtafhandeling
Mocht je een klacht hebben en er met de ondernemer/retailer niet uitkomen, dan is er een onafhankelijke geschillencommissie, die gegarandeerd voor een passende oplossing zorgt.
Een nette aanbetalingsregeling
Heb je een aanbetaling gedaan en gaat de CBW-erkende winkel failliet? Dan kan je aanspraak maken op de aanbetalingsregeling*.

*Gaat een CBW-erkende winkel failliet dan heb je recht op een vervangende koop. Er wordt geen geld uitgekeerd. Het aanbetalingsbedrag wordt dan in mindering gebracht met een maximum van 25%. Voor keukens, sanitair en harde vloeren is dit 15%. De aanbetalingsregeling is niet van toepassing voor een webwinkelaankoop.


Download de CBW-erkende voorwaarden 

Zie voor de exacte regeling, beperkingen en werkwijze de CBW-erkende voorwaarden voor woonwinkels of de veelgestelde vragen omtrent annulering, klachten of aanbetalingen van aankopen. 


 

Conformiteit en garantie

1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit).

2. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding of prijsvermindering.

3. De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting hierboven genoemd de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik.

4. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem: Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging met inbegrip van van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer.

5. Tenzij aangetoond kan worden dat consument het artikel niet juist heeft gebruikt of gemonteerd. In dit geval zullen de bezorg- en montagekosten voor eigen rekening zijn.

6. Bij fabricagefout zullen de voorrij-en montagekosten voor WOONENZO zijn.

 

1. Tot één jaar na leveringsdatum ontvang je garantie op alle reparaties danwel vervangingen, tenzij er schade is ontstaan door verkeerd gebruik van het product.

2. Daar vallen gebreken door eigen montage ook onder.

3. Tussen 1 en 2 jaar na de aankoop van het product, zal WOONENZO de helft van de kosten van reparaties of vervanging vergoeden, tenzij de schade is ontstaan door verkeerd gebruik van het product. 

 

4. Eén jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.

5. Na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.

6. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. 

7. De datum van indiening van de klacht door de consument is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem. Wij rekenen hierbij ook de eerste datum van koop, niet de datum van bezorging.

8. De consument is verplicht zich als een goede consument te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. 

9. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie of schadevergoeding beperken of uitsluiten.


Aansprakelijkheid 

Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is WOONENZO niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die WOONENZO niet kende noch behoorde te kennen. Aansprakelijkheid ligt bij de consument wanneer of door: 

1. Het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon of verwarming, lichte verkleuringen, plooivorming, pilling van stoffen en veranderend zitcomfort.

2.  Extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten.

3. Een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door de ondernemer is aangebracht.

4. In het geval van gebruik van schoonmaakmiddelen of onderhoudsmiddelen die niet geschikt zijn voor de gekochte artikelen


Aanspraak maken

1. Voordat je de meubels monteert dien je te controleren op eventuele schade of missende onderdelen.

2. Indien er sprake is van schade dien je hiervan een foto te maken voordat je het monteert en naar ons mailt, met een zo compleet mogelijke omschrijving van de schade. Op die manier kunnen wij een goed en duidelijk beeld krijgen en het probleem zo snel mogelijk oplossen. 

3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt.

4. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

5. WOONENZO garandeert dat een artikel bij normaal huiselijk gebruik en juiste montage niet meer dan normale, acceptabele slijtage vertoont.

6. WOONENZO behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen of onderdelen hiervan te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan hierbij geen aanspraak maken op vervanging van een artikel of onderdeel hiervan. In dergelijk geval zullen wij de garantie verrekenen in de vorm van een tegoedbon.

7. De garantie is geldig vanaf de leverdatum, je kunt alleen aanspraak maken op garantie in combinatie met een originele factuur.

 

Inspectie en reclamaties

1. Tijdens de bedenktijd, die 14 kalenderdagen bedraagt, zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument mag het product niet monteren. Na montage vervalt de aanspraak op herroepingsrecht.
2. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid 1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product. 
3. De klant is verplicht binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, de bij WOONENZO aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren op eventuele schade of ontbrekende onderdelen. Indien er sprake is van schade of ontbrekende onderdelen gelieve een foto door te mailen met daarbij een omschrijving van de schade of ontbrekende onderdelen. In dit geval zijn de onkosten voor WOONENZO.
4. Indien de klant een beroep doet op een door WOONENZO gegeven garantie, die valt buiten de 14 kalenderdagen, dient klant WOONENZO gedurende een periode van 8 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken.
5. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

 

Wat valt niet onder de garantie?

1. Producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring/vlekken van stof, leer of hout en plooivorming in stof of leder
2. Gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak
3. Schade door verkeerd of onzorgvuldig gebruik of montage 
4. Schade die is ontstaan door transport of het onzorgvuldig openen van de verpakking
5. Uitzonderlijk gebruik buiten de woning, wanneer het product bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden gebruikt wordt
6. Moedwillige vernieling, aanwending voor andere doeleinden, overbelasting of schade door ongevallenschade en vervuiling door huisdieren, warmtebronnen, weersgesteldheid, vocht.
7. Vervuiling door bijv. lichaamszweet, lichaams-of haarverzorgingsmiddelen, jeans of scherpe voorwerpen aan bijvoorbeeld kleding zoals een gesp, knopen of een rits.
8. Als het materiaal is gaan opzwellen door het langdurig blootstellen aan vocht of condens
9. Verkleuring door inhoudsstoffen van geneesmiddelen (toxische reactie) en alle wijzigingen door zuur-, oplosmiddel-of alcohol bevattende middelen
10. Als het product onjuist wordt schoongemaakt, bijgewerkt of gerepareerd wordt